Vzývání Mummu Tiamat

0035
Autor: Pavel Brndiar

Člověk jest božskou bytostí.

Když si však včas neosvojí ty správné návyky, může být i ztracen!

Nepopsatelně krásná a rozmanitá byla ta scenerie, jež se odehrávala před mým užaslým zrakem poté, co jsem strhl její sedmý závoj.

Místo vhodné k vykonání této ceremonie jest každoročně 1. února ve večerních hodinách.

Pomůcky nutné k vykonání ceremonie:

Rituální roucha černé barvy
Talismany Satanovy, pečetě Bafometa
Stříbrný kalich
Elixír (jakýkoliv nápoj přírodního složení)
Gong
Sedm černých svící

Počet účastníků ceremonie:

Kněz
Asistent
Nahá žena (při obředu ztělesnuje bohyni Tiamat)
Ostatní schromáždění

Jakmile se účastníci schromáždí ve svatyni, jsou knězem zažehnuty všechny černé svíce, které jsou rozmístěny okolo oltáře. Poté mladá žena, která bude představovat bohyni Tiamat, zaujme vsedě s široce roztaženýma nohama pozici na oltáři. Ten by měl být dominantou celé místnosti, protože se k němu budou během obřadu upírat oči všech přítomných. Jistě zde ani nemusím uvádět, jak je důležité vhodně zvolit kandidátku – bohyni.

Zahájení ceremonie

Kněz stojící se svým asistentem těsně před oltářem políbí ženu – bohyni na ústa, obě nadra, pupek a obě stehna, přičemž pronáší:

Kněz:
Mé rty velebí tvou neskonalou krásu, ó nejsvůdnější.
Poté poklekne a nad hlavu pozdvyhne kalich,, který mu bude podán jeho asistentem. Žena-Bohyně levou rukou požehná elixír, kterým je kalichnaplněn. Kalich je pak knězemvyprázdněn a postaven zpět na oltář. Nato účastníci ceremonie spolu s knězem pokleknou jako při tradičním pasování rytířů.
Kněz pak pronáší litanii z obřadní knihy.
Ó ty probuzená! Ty jsi inspirátorkou všech velkých počinů. Nejsvětější paní Všehomíra. Vládkyněprostoru i míst za ním i mimo něj. Ty, jež jsi neustále ozařována svým šestým sluncem a sedmým sluncem svého milence a syna! Panenská Bohorodičko, moudrostí oplývajicí, do široka roztahuješ svá stehna a zavlažuješ prostor výronem svých štáv. Nejskvělejší, před tebou se skláníme, my nehodní. Přivítej nás tak, jako milující matka vítá své zhýralé syny, když se po mnoha prohýřených nocích opět navracejí do její náruče.

Účastníci:
Podněcovatelko, budiž požehnána božská mana, jež prýští z tvého klína

zazní gong obsluhováný asistentem

Kněz:

Zasvětitelko do nejsvětějších tajemství Všehomíra, prostopášná kněžko, cožpak tě dokáže někdo ukojit? Matko, ty víš, toužím po tobě! Celou svou bytostí tě chci pocítit. Prahnu po splynutí s tvým věčně vonícím lůnem. Po rozkoši, jež přináší věčnost, spojíš-li se se mnou beze zbytku po všechen čas svého trvání.

Účastníci:
Velká tvůrkyně, budiž požehnáno tvé nejskvělejší mystérium.

zazní gong obsluhovaný asistentem

Kněz:
To pro tebe se stavějí chrámy a vztyčují sloupy, neboť ony jsou zjevenými symboly tvé blaženosti. To na tvou počest jsme se dnes zahalili v černá roucha. Cožpak to není nejskvostnější barva? Má paní, tvé oči jsou třpytem všech stvořených sluncí a tvé vlasy jsou podobny životodárným proudům, jež vycházejí z tvého pupku. A tvoje rty? Dech tvůj ohnivý po všechen čas! Barva tvá a blesky tvé až do rozlomení pečetě, jež sjednocuje svazek devíti úhlů.

Účastníci:
Nejkrásnější, budiž požehnána tvá nehynoucí síla.

zazní gong obsluhovaný asistentem

Kněz:
Blahořečená! Tělo mé na oltáři tvém. Mlčiv jsem pln lásky k tobě, tot je můj dar, nebot vím, že jiného ty nejsi hodna. Paní má, já, služebník tvůj, chválím ted dary tvé a prost jakékoli špatnosti velebím prsy tvé, jež životadárným nektarem obdařeny jsou.

Účastníci:
Nepopsatelná, budiž požehnána tvá vznešená krása.

zaní gong obsluhovaný asistentem

Kněz:
Nevěstko má, nikdy nebudu moci dostatečně děkovat projevůmn tvým! Sémě tvé ve mně již probuzeno jest, tot nejskvělejší dar, vyjma sedmi rukou tvých, které probuzeny jsou. Květy mé rozkvétají pod dotykem tvým a mé já ted pozvednuto před zrak tvůj, přítomnost tvá, tot skvost, když zahalena v šat svatební vpouští svého hada v nitro mé. Já chci zářit světlem tvým a koupati se s tebou v něm po všechen náš čas. Toť vůle má i tvá!

Účastníci:
Nezměnitelná Tiamat, královno Starých, spoj se s námi tak, jako to v zákonech tvých ustanoveno jest.

Gong obsluhovaný asistentem zazní sedmkrát
Kněz povstane, rozpřáhne ruce nad oltářem a zvolá:

Kněz:
Staniž se tak!

Poté je svytyně opuštěna všemi účastníky ceremonie, jen kněz od oltáře odchází kako poslední.

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář