Vzývání Hasturovo

0035
Autor: Pavel Brndiar

Člověk je cesta.
Cesta je v člověku!

Podivné a nepopsatelné jsou taje skryté v našem nitru. Krásné a dokonalé jsou záměry nejčistšího světla, a to světlo má hledat každý z nás na své cestě k věčnosti.
Vhodné místo k vykonání této ceremonie jest v rituální místnosti.

Čas vhodný k vykonání ceremonie jest mezi 12-13 hodinou v jarních měsících.

Pomůcky nutné k vykonání ceremonie:

Klávesový nástroj
Rituální oděvy černé barvy a jeden červený
Talismany Satanovy, pečetě Bafometa
Červená růže
Meč
Kalich
Elixír
Gong

Počet účastníků ceremonie není omezen, protože se ale jedná o skupinovou ceremonii, měly by se jí účastnit aspoň čtyři osoby:

Kněz (celebrant)
První asistent (diakon)
Druhý asistent (subdiakon)
Hudebník
Ostatní schromáždění

Ceremonie probíhá v místnosti osvětlené slunečním světlem, ve které dominuje oltář, nad nímž je upevněn symbol Bafometa. Poté, co kněz spolu s asistenty a ostatními schromážděnými vstoupí do místnosti, pokloní se oltáři. Hudebník zaujme své místo u klávesového nástroje a začne hrát vážně a dlouze znějící tóny, navozující atmosféru vesmírného prostoru. Na oltáři je umístěn kalich s elixírem, meč a červená růže.

Zahájení Ceremonie

Celebrant, stojící mezi svými dvěma asistenty, pozvedne měč a pronese:

CELEBRANT:
Zhlubin času do víru prostoru, z víru prostoru do hlubin času, buď pochválen, mocný Hasture. Ty, jenž vládneš vesmírnému nekonečnu, skrze které pronikají do našeho nitra starobylé myšlenky.

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

ÚČASTNÍCI:

Sláva Hasturovi!

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

Celebrant vrátí meč zpět na oltář a pak pronese:

CELEBRANT:

Ty víš o místě, kam nedopadá žádné světlo, a přece se tam utápíme v jeho paprscích. Přebývají zde čas od času ti, jenž uchovávají skrytá tajemství zahalená závojem zapomnění, skrze která nalézáme i my odpovědi na své otázky.

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

ÚČASTNÍCI:

Sláva Hasturovi!

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

CELEBRANT:
Učiteli, Mistře, Ty, Jenž jsi původcem poznání, jež pryští z hlubin nejvyšího jsoucna. Světlonoši, Jitřenko, prapříčino života i zmaru, ustanoviteli nejčistších myšlenek, k Tobě se obracíme a Tebe uctíváme jako rovnováhu života, jako věčné světlo v lůně temnoty.

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

ÚČASTNÍCI:

Sláva Hasturovi!

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

Celebrant uchopí růži, jež do té doby ležela na oltáři, a pozvedne ji vysoko nad hlavu, řka:

CELEBRANT:
Krásné a dokonalé jsou taje lidského nitra, jež se rozevírá jako tento květ ve chvíli, kdy se ho dotkne Tvé věčné světlo.

Poté vrátí Celebrant růži zpět na oltář.

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

ÚČASTNÍCI:

Sláva Hasturovi!

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

Celebrant pozvedne kalich s elixírem a poté, co se napije, nechá kalich kolovat mezi ostzatními schromážděnými, přičemž pronese:

CELEBRANT:

Nechť je tento elixír příslibem radosti i hrůzy, štěstím i utrpením každému, nechť se mu zkrze něj dostane, čeho si zasluhuje.

Poté, co je kalich účastníky vyprázdněn, je vrácen diakonem zpět na oltář.
Jsme Tvými následovateli na Tvé věčné pouti. To skrze taje Tvého nitra přemůžeme i smrt, rozluštíme-li symboly, jež jsi na své pouti zanechal skryté v každém u nás.

Zazní gong obsluhovaný subdiakonem

ÚČASTNÍCI:

Sláva Hasturovi!
Sláva Světlonošovi!
Sláva Satanovi!

Gong obsluhovaný subdiakonem zazní devětkrát.

Poté účastníci opustí rituální místnost, zatímco hudebník pozvolna přestává hrát.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář