Velká magická invokace moci Bafometa

0035

(Autor Pavel Brndiar)

 

Místo vhodné k vykonání magické invokace:

Na obřadních shromaždištích církve. V otevřené krajině na odlehlém a opuštěném místě. U kamenné mohyly či oltáře.

Čas vhodný k vykonání magické invokace:

1.května a to každoročně po západu slunce. Popřípadě vždy, když bude potřeba Mistrova požehnání.

Pomůcky nutné k vykonání magické invokace:

Černá rituální roucha s kápí a dvě červená pro asistenty kněze

Magické kuřidlo (vhodně zvolená směs)

Magická pánev na kuřidlo

Gong

Kalich

Elixír

Magická hůlka

Meč

Magická dýka

Počet účastníků magické invokace:

  1. Kněz (celebrant)
  2. První asistent Diakon
  3. Druhý asistent Subdiakon
  4. Obsluha gongu
  5. Ostatní shromáždění

Celkem by se ale mělo invokace účastnit alespoň 7 osob. Obřad smí vykonávat pouze zkušení adepti zasvěcení minimálně na čtvrtý stupeň.

Zahájení invokace.

Asistenti připraví magické nástroje na oltáři a to tradičním způsobem. Poté zapálí magické kuřidlo ještě před tím, než je Diakonem zapálen oheň (který bude po celou dobu rituálu hořet asi 1,5 metru před oltářem), pak účastníci invokace krátce meditují sedíce ve svých obvyklých asánách o jejím účelu. Jakmile je oheň zapálen, všichni účastníci obřadu okolo něho učiní půlkruh. Na druhé straně ohně bude stat kněz a jeho dva asistenti, a to zády k oltáři a tváří k shromážděným.  Kněz vezme magický meč a obejde s ním celé obřadní místo vykonávajíce jím veliký ochranný kruh, který nesmí nikdo z účastníků opustit, dokud obřad neskončí! Pak meč podá Diakonovi a ten jej položí na oltář. Poté Diakon vezme magickou hůlku ležící na oltáři a podá ji knězi. Ten ji uchopí do své levé ruky a učiní s ní žehnání obráceného kříže směrem k shromážděným, pak pozvedne obě ruce k obloze a pronese.

Kněz: Něchť je požehnána naše kongregace!

Účastníci: Staniž se tak!

Jedenkrát zazní gong.

Kněz učiní magickou hůlkou ve vzduchu nad ohněm před zraky ostatních jedním tahem znamení Pentagramu, přičemž ho všichni společně vizualizují před svým vnitřním zrakem tak, aby byl pro ně dobře viditelný. (Pentagram by měl být přibližně 2-3 metry velký a měl by stříbřitě zářit.

Kněz: Buď pozdraven strašlivý strážce brány.

Jedenkrát zazní gong.

Účastníci: Sláva TYNWIMU (pánu ABYSSU.)

Jedenkrát zazní gong.

První a druhý asistent: SY NEGLECHOJ CHEHY NOFU. HEV CHONYID TYNWI!

Je čas uvolnit vstup. Ty krutý ponurý smrtelný pane ABYSSU.

Jedenkrát zazní gong.

Kněz:   CHEHY           NOFU            VAWAJEZA TYNWI

UVOLNI VSTUP STARÝ PANE ABYSSU

Jedenkrát zazní gong.

První a druhý asistent: CHEHY NOFU VAWAJEZA TANJACH

    UVOLNI VSTUP STARÝ DNU

Jedenkrát zazní gong.

Kněz:   CHEHY NOFU CHO CHOXAH THOFP TYNWI!

            UVOLNI VSTUP DO ČTVRTÉ DIMENZE PÁNE ABYSSU!

Jedenkrát zazní gong.

Diakon: Tak poroučíme ve jménu nejvyšší síly! Ve jménu všeprostupujícího Boha otce nás všech!

Subdiakon: Tak poroučíme ve jménu nejvyšší síly! Ve jménu všemocné matky nás všech!

Gong zazní devětkrát.

Kněz: Vrátí magickou hůlku zpět na oltář. Pozvedne obě ruce ve znamení rohů směrem k místu, kde před okamžikem vizualizoval pentagram a zatímco bude pronášet následující magickou formuli bude imaginovat, že se nad ohněm pozvolna otevírá brána k vnějšku. (Ostatní účastníci činí totéž.)

Kněz:   SY NEGLECHOJ RENCEB CHO NEFLUBESQAD CHAJUK KANACHETA!

            JE ČAS PŘIJÍT K NÁM MOUDRÝ BAFOMETE!

Účastníci:   THU THU  THU KANACHETA!

                    SPĚCHEJ CHVÁTEJ RYCHLE BAFOMETE

Gong zazní dvanáctkrát.

Zatímco zní úděry gongu, Subdiakon podá knězi kalich naplněný Elixírem. Ten poklekne a se skloněnou tváří k zemi začne pronášet velebení držíce kalich nad hlavou v očekávání mistrova požehnání. Všichni účastníci magické invokace rovněž pokleknou, přitom však usilovně imaginují, že skrze bránu se do kalicha vlévají výrony patřičných energií a sil. Nikdo se však za žádnou cenu nesmí v této fázi invokace dívat přímo na bránu, nebo na kalich v knězových rukou! Nejen, že by svým pohledem mohli zmařit celé úsilí vynaložené k získání BAFOMETICKÝCH kvalit, ale mohli by spatřit i to něžádoucí, co se může z vnějšku tlačit do našeho světa. Každý adept musí mít na zřeteli, že kontakt s druhou stranou za hranicemi vědomí nemusí být vždy příjemný a rozhodně není nikdy bezpečný!

Kněz:  ULANGULE ULAV HONUGIC BAKUG VAWEJ KANACHETA

FACH CHEDYNTHOQAF SEGWAR HASPU!

PŘI NEKONEČNÉ SÍLE TAJEMNÉHO BOHA BAFOMETA

JÁ UVOLŇUJI MOC S ABYSSU!

Kněz pokorně šeptá vzývání a účastníci je po něm opakují.

HEV JAFRIX OXO BAKUG VAWEJ

TY JSI NÁŠ TAJEMNÝ BŮH

HEV JAFRIX OXO KUDEX UGAMUJ

TY JSI NÁŠ TEMNÝ OTEC

HEV JAFRIX OXO KUDEX BOXATONG

TY JSI NÁŠE TEMNÁ MATKA

HEV JAFRIX ADJCIE OXO DEGAJOX

TY JSI SVĚTLONOŠ NAŠEHO ŽIVOTA

Baphomete, velebíme tě a uctíváme s veškerou láskou a pokorou, jaké jsou schopni jen ti, co si Tebe zvou za mistra, přijď a požehnej nám!

Kněz: Setrvá ještě několik okamžiků s hlavou skloněnou, pak ploží kalich na zem, otočí se zády k ohni, uchopí dýku ležící na oltáři, namíří její hrot směrem k bráně a provede s ní zažehnávání pentagramu, přičemž imaginuje, že bránu opět uzavírá! A následně rozpustí. Ostatní účastníci obřadu klečí a mají stále skloněné tváře, nicméně všichni kněze podporují svojí imaginací v jeho počínání.

Kněz:   FACH (JMÉNO KNĚZE) ZAFAQIR (JMÉNO OTCE ČI MATKY) G´NATH

NOFU CHO CHOXAH THOFP

JÁ NN SYN NN ZAVÍRÁM

VCHOD K ČTVRTÉ DIMENZI!

Ostatní shromáždění: Staniž se tak!

Kněz položí dýku zpět na oltář. Poté všichni povstanou a odloží své kápě, které měli po celou dobu invokace natažené přes hlavy. Poté kněz pozvedne kalich a zvolá

Kněz: Buď pochválen černý kozle z lesů i ty kozo s tisícem kůzlat! IÄ SHUB-NIGGURATH. Poté se kněz napije z kalicha, přičemž imaginuje, že se do jeho těla spolu s elixírem vlévá i nová vitalita a magická moc jeho Boha. Poté podá kalich postupně každému z účastníků invokace, ten se napije a přitom imaginuje totéž co kněz. Kněz vždy, když podává kalich, pronese

Kněz: Přijmi tento dar od svého všemohoucího Boha. Jakmile je kalich účastníky rituálu vyprázdněn

Kněz pronese: Dokonáno jest.

Účastníci: Budiž tomu tak.

Jazyk užívaný v rituálech je uranská barbarština.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář