Satanský pentagramový rituál

0035
Autor: Josef Veselý

Oproti standatním pentagramovým rituálům je tato formule na příslušných místech převrácená a smysluplně pozměněná. Některé změny se na první pohled mohou zdát malé, nicméně jsou významné. Menší satanský pentagramový rituál se provadí levou rukou a sestává ze čtyř částí.

1. Bafometův kříž
2. Vepsání satanských pentagramů
3. Invokace klifotických sil
4. Bafometův kříž

Při započetí rituálu se postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.

1.Bafometův kříž

a) Dotkněte se čela a řekněte ATA, BAALI (Tvoje je můj pane).
b) Dotkněte se podbřižku a řekněte MALCHUT (Království).
c) Dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc).
d) Dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva).
e) Zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen).

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete ohnivé linie ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od levého ramene k pravému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte kozlí hlavu v její přirozené nebo stylizované podobě (Bafomet).

2. Vepsání satanských pentagramů

Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou levou paží, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to bud magickou dýkou nebo “dvourohým” gestem (ukazováček a malíček natažený, dva prostřední prsty pokrčené tak že se dotýkají palce). Vrcholy pentagramů sahají od čela po stehna. Vepisování pentagramů je třeba synchronizovat s dýcháním: nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů, zadržení dechu při vodorovném pohybu. Podle potřeby se používá bud zažehnávací nebo invokační satanský pentagram.

hnav
Zažehnávací satanský pentagram

Invo


Invokační satanský pentagram

a) Stojíce čelem k východu vepište první pentagram. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu pentagramu přičemž s výdechem intonujte jméno LUCIFER.

b) nechte paži napřaženou a obratte se čelem k severu. opakujte celý postup a intonujte jméno BELIAL

c) Pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonujte jméno LEVIATHAN

d) Nakonec se otočte čelem k jihu, vepište poslední pentagram a intonujte jméno SATAN. Pak se vratte do výchozí pozice, tj. obratte se čelem k východu.

Je třeba dbát na dobrou vizualizaci pentagramů, které musí jasně zářit ve všech čtyřech kvadrantech kruhu, který byl opsán v průběhu tohoto rituálu. Pozornost je nutno věnovat také správné intonaci.

3. Invokace klitofotických sil

Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte:

Přede mnou TAUMIEL,
za mnou GAMALIEL,
po mé levici OGIEL,
po mé pravici SAMAEL.
Okolo mne planou Bafomety
a nade mnou září šesticípá hvězda.

Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace klifotických inteligencí v jednotlivých kvadrantech. Na východě Taumiel (vzduch), který má podobu dvouhlavého muže s netopýřími křídly. Jeho tělo je stínové a neurčité. Jiná, správnější, jenž pro imaginaci náročnější Taumielova podoba je tato : dvě obrovské hlavy s netopýřími křídly. (Taumiel nemá tělo a neustále hledá těla jiných bytostí a sil, s nimiž by se sjednotil.) Na západě stojí Gamaliel (voda) v podobě muže s býčí hlavou. Ogiel (přináleží živlu země a sluje též Zabranovatel) na severu má podobu černého obra ovinutého hadem. Samael (ohen), zvaný Jed Boží, který stojí na jihu, má vzezření dábla, jak ho známe z patnáctého tarotového arkána. Závěrem této fáze rituálu se znova připomínají již vepsané satanské pentagramy a vizualizuje se hexagram (symbol makrokosmu) nad operatérovou hlavou.

4. Bafometův kříž

Znovu opakujte postup uvedený v bodu 1.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář