Poselství Šajtanovo

0035

(Z knihy J. Veselého Satanismus)

Sét zde figuruje pod arabským jménem Šajtan.

 

Zapal Černý plamen.

Třikrát zazvoň.

Recituj následující slova z Diaboliconu:

 

 

A když jsem viděl, že by Bůh žádnou vlastní, od něj oddělenou vůli ne­uznal, zděšeně jsem se klidil. Neboť jsem si byl vědom toho, že Boží intrika by na konci Stvoření zničila všechny věci, a že by se svět stal mechanismem zaměřeným na jediný bod. A tak jsem já, Lucifer, který jsem přijal jméno Šajtan, v člověku roznítil černý plamen schopnosti rozlišování a svobodné vůle. Neboť jsem vskutku velkým nepřítelem všeho, co je Bůh. Spolu, člo­věče, ty a já, dosáhneme věčné slávy dovršením naší vůle.”

Sláva Šajtanovi!

Pětkrát zazvoň. Pak vyslov tato Šajtanova slova:

Ticho. Ticho. Ticho.

Jsem hvězda, která s vámi putuje a září nad propastí.

Jsem rudé slunce na obloze hněvu, které sráží své nepřátele šípy času.

Jsem divoký býk jihu, který ze střetu s každým protivníkem vždy vychází silnější, než byl předtím.

Jsem Bezčasý, jehož plamen nikdy neuhasne, temnota, která zná své jméno.

Vedu vás na hranice konečnosti, kde rozbíjím vaše sny na střepy a vlévám svou nekonečnou esenci do otevřených ran vašich srdcí.

Plane ve vás horečná touha, odhalit vzácná tajemství neznáma?

Pijete v osamění extatickou záři své prapůvodní velikosti?

Znáte strašlivého draka, který spaluje vaše slabosti, aby vás povznesl?

Přitakej a odpověz:

Pak buďte vítáni jako děti Sétovy, pozdvihněte se, poznejte krásu svého bytí a buďte hrdí na svoji záři, která svítí skrze aeony.

Neboť já jsem jako vy: prastarý a vzácný proud temné esence v žilách a tepnách lidského masa, který proměnil hmotu a stvořil věčný život.

Pohleďte na půlnoční hvězdu, která zvěstuje naši vládu!

Pohlédni na Sétův pentagram.

Velká brána Universa je otevřena a Sétovi vyvolení jsou zváni. Meč inteligence rozsekal lež v nitru a plamen vůle září v hlubině noci.

Dlíme ve městě pyramid za noci Panovy a těšíme se silou obnoveného černého slunce, té hvězdy živých!

Kníže temnoty, Velký Prokletý první hodiny, se vrátil ze své skrýše mimo čas a dal svůj dar těm nejdůstojnějším z lidí, těm, jejichž srdce se neohroženě otevřelo temným říším noci.

Kalich se nabízí všem, avšak podle zákona Velkých Starců musí být vyprázdněn ze svobodné vůle.

Teprve potom budou rty, po staletí spoutané lží, osvobozeny, a ti, kdo mají uši, budou naslouchat mlčeni.

 

Napij se z poháru. Třikrát zazvoň.

Černý plamen spočíval v hlubinách vašeho nevědomí a mohl hořet jenom jako symbol.

Pak se prodral na povrch jako divoké a neovladatelné ohnivé kolo, jemuž žádný člověk nedorostl.

A nyní dosahuje bytí mocí těch, kteří síly ledu a ohně dokážou udržet v rovnováze.

Toto je pravé umění naší černé magie: tvoření nových světů a ras pomocí znalosti, ovládnutí a vyrovnání protikladů našeho bytí.

Sláva člověku! Sláva Šajtanovi!

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář