Enochiánské klíče

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK A KLÍČE

Magický jazyk, užívaný při satanském rituálu, je jazyk enochiánský, považovaný za ještě starší než sanskrt, s pevnými gramatickými a syntaktickými základy. Chvílemi zní jako arabština, jindy jako hebrejština a latina. V tisku se poprvé objevil v roce 1659 v životopisu Johna Deea, slavného věštce a dvorního astrologa šestnáctého století. Toto dílo, jehož autorem je Meric Casaubon, popisuje, jak okultista Dee a jeho společník Edward Kelly věštili z křišťálové koule. Místo obvyklé křišťálové koule používal věštec Kelly broušený mnohostěn. Andělé, o nichž je řeč v Kellyho prvním vyjevení Enošských klíčů, viděni stěnami křišťálu, jsou andělí jen proto, že okultisté až dodnes trpěli metafyzickou zácpou. Dnes se křišťál jasní, anděly je nutno vidět jako úhly či hlediska /anglické výrazy angels (=andělé) a angles (=úhly, rohy) se ve starém pravopisu psaly stejně (pozn. překl.)/, a okna do čtvrtého rozměru se otvírají – pro ty, kdo mají strach, jsou to Brány Pekel.
Předkládám zde svůj překlad následujících vyvolávání, archaický, leč satansky přesný, bez příkras, jež najdeme v překladu Řádu Zlatého úsvitu z konce devatenáctého století. V enochiánštině se význam slov pojí s jejich kvalitou a vytváří zvuk, který dokáže v ovzduší vyvolat strašlivou reakci. Barbarské tonální vlastnosti dodávají tomuto jazyku pravý magický účinek, který nelze popsat.
Enochiánské klíče neboli vyvolávání byly dlouhou dobu zahaleny tajemstvím. Několik existujících tisků zcela pomíjelo přesné znění textu, správný překlad byl maskován užíváním eufemismů, a měl pouze svést neschopného kouzelníka nebo případného inkvizitora z cesty. Enochiánská
vyvolávání se stala apokryfními (kdo ví, jaká hrozivá realita dokáže dráždit fantazii) a jsou proto satanskými pajány víry. Zbavila se kdysi pragmatického lakování na růžovo, rozešla se s pojmy svatý a andělský. Oprostila se od náhodných skupin čísel, jež měly zastupovat za rouhačská
slova. Zde tedy jsou PRAVÁ Enochiánská vyvolávání tak, jak nám byla doručena neznámou rukou.
/Pozn.: Necenzurované znění, překlad Anton La Vey./

Klíč I.

První Enochiánský klíč je úvodní Satanovou proklamací, vyhlašující počátek platnosti zákonů světských teologií a trvalé moci, jež sídlí v těch, kdo jsou dostatek odvážní, aby rozpoznali pozemské začátky a absolutno.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Ol sonf vors g, goho Iad Balt, lonsh calz vonpho; sobra zol ror i ta nazps od graa ta malprg; ds holq qaa nothoa zimz, od commah ta nobloh zien; soba thil gnonp prge aldi; ds urbs oboleh grsam; casarm ohorela taba pir; ds zonrensg cab erm iadnah. Pilah farzm znurza adna gono iadpil, ds hom od toh; soba i pam lu ipamis; ds loholo vep zomd poamal, od bogpa aai ta piap
piamol od vooan (vaoan) *. Zacare, ca, od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Causarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe SAITAN!

Výslovnost:

Oh.el Soh.neff Voh.ar.ess.geh, Goh.hoh Í.Ah.Deh Bah.leh.teh, Loh.ness.heh Kah.el.zod Voh.neh.peh.hoh: Soh.beh.rah Zod Oh.el Roh.ar Í Tah Nah.zod.pess.ah.deh Gar.ah.ah Tah Mah.el.par.geh: Dess Hoh.el.que Que.ah.ah Noh.teh.hoh.ah Zod.í.meh.zod, Oh.deh Koh.meh.mah.heh Tah
Noh.beh.loh.heh Zod.í.el.neh: Soh.bah Teh.heh.í.el Geh.noh.neh.peh Par.gí Ah.el.deh.í, Dess Veh.reh.bess Oh.boh.el.eh.heh Geh.reh.sah.em. Kah.sah.reh.em Oh.oh.reh.lah Kah.bah Pí.ar Deh.ess Zod.oh.nar.eh.neh.seh.geh Kah.beh Eh.rem Í.ah.deh.nah.heh. Pí.el.ah Eff.ar.zod.em Zod.ur.zod.ah Ah.deh.nah Goh.noh Í.ah.deh.pí.el Deh.ess Hoh.em Teh.oh, Soh.bah Í.pah.em, Leh.uh Í.pah.mí.ess, Deh.ess Loh.hoh.loh Veh.peh Zod.oh.em.deh Poh.ah.mah.el, Oh.deh Boh.geh.pah Ah.ah.í Tah Pí.ah.peh Pí.ah.moh.el Oh.deh Vah.oh.ah.neh Zod.ah.kah.reh Kah Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.doh Kí.keh.el.eh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zod.í.ar.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh

Překlad:

Mocí, jež platí nahoře i dole, vládnu nad vámi, pravil Pán Země, v mých rukou je slunce blyštícím se mečem a měsíc ohněm procházejícím vším, jsem ten, kdo uprostřed svých oděvů odměřuje vaše hávy, podpírá vás jako dlaněmi svých rukou, a ozařuje vaše roucha pekelným světlem. K vládě nad ctnostnými ustavil jsem Vám zákon, a přinesl berlu nejvyšší moudrostí. Pozvedli jste hlasy a přísahali věrnost Tomu, který žije vítězstvím, který nemá počátek a nemůže mít ani konec.
Jenž září jako plamen vprostřed vašich paláců a panuje nad vámi jako rovnováha života! Dejte se na pochod a zjevte se! Otevřete tajemství vašeho stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný! – pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč II.

Aby vzdal hold právě těm smyslným tužbám, jež umožňují udržení života, druhý Enošský klíč vztahuje uznání našeho pozemského dědictví na talisman moci.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Adgt upaah zong om faaip sald, viiu l? sobam ialprg izazaz piadph; casarma abramg ta talho paracleda, q ta lorlsq turbs ooge baltoh. Givi chis lusd orri, od micalp chis bia ozongon; lap noan trof cors ta ge, o q manin iaidon. Torzu, gohe l; * zacar, ca, c noqod; zamran micalzo, od ozazm urelp; lap zir IOIAD.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod piadapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo
maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

Výslovnost:

Ah.deh.geh.teh Veh.pah.ah Zod.oh.neh.goh.meh Eff.ah.ah.í.peh Sah.el.deh, Veh.í.í.veh El, Soh.bah.meh Í.ah.el.par.geh Í.zod.ah.zod.ah.zod Pí.ah.deh.peh:
Kah.sah.reh.mah Ah.bar.ah.meh.geh Tah Tah.el.hoh Pah.rah.keh.leh.dah, Qu.tah Loh.ar.ess.el.qu Teh.veh.ar.bess Oh.oh.geh Bah.el.toh. Gí.ví Keh.hí.ess El.vess.deh Oh.reh.reh.í, Oh.deh Mí.kah.el.peh Keh.í.ess Bí.ah Oh.zod.oh.neh.goh.neh, Lah.peh Noh.ah.neh Tar.oh.eff Koh.reh.ess Tah.geh, Oh.qu Mah.ní.neh Í.ah.í.don.neh. Toh.ar.zod.veh Goh.eh.el: Zod.ah.kah.reh Kah Keh.noh.qu.oh.deh: Zod.ah.mar.ah.neh Mí.kah.el.zod.oh: Oh.deh Oh.zod.ah.zod.meh Var.el.peh: Lah.peh Zod.í.ar Í.Oh.Í.Ah.Deh!

Překlad:

Mohou křídla větrů slyšet vaše hlasy úžasu?; Ó, veliké plodiště pozemských červů!, jež Pekelný oheň artikuluje v hloubi mého chřtánu! Jež jsem připravil jako svatební kalichy či květy, oblažující komnaty smyslnosti!
Nohy tvé jsou silnější neplodné skály! Mocnější jsou tvé hlasy než různočetné větry! Neboť stal ses stavením jakého není, vyjma mysli Všemocného zjevení Satana! Povstaňte!, pravil První. Dejte se na pochod a staňte se jeho služebníky! Ukažte svou moc a umožněte, abych mocně zřel vše, neboť já jsem On, Jenž žije věcně!

Klíč III.

Třetí Enošský klíč klade velení nad Zemí do rukou velkých satanských čarodějů, kteří měli po dlouhé věky nadvládu nad lidmi celého světa.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Micma, goho mad, zir comselna zien biah os londoh. Norz chis othil gigipah, undl chis ta puim, q mospleh teloch, quiin toltorg chis i chis ge, in (m)ozien, ds t brgdo od torzul. I li eol balzarg, od aala thiln os netaab, dluga vonsarg lonsa capmiali vors CLA, homil cocasb, fafen izizop od miinoag de g netaab, vaun nanaeel, panpir malpirg(i) pild caosg. Noan unalah balt od vooan (vaoan). Dooiap mad, goholor, gohus amiran. Micma iehusoz cacacom, od dooain noar micaolz aaiom. Casarmg gohia * zacar, vniglag od imvamar pugo plapli ananael qaan.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezoda cahisa otahila Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od toreodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali vaoresa CALA homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

Výslovnost:

Mí.keh.mah Goh.hoh Peh.í.ah.deh, Zod.í.reh Koh.meh.ess.el.heh Ah Zodí.eh.neh Beh.í.ah.beh “Oh.ess” Loh.neh.doh: Noh.ar.zod Keh.hí.ess Oh.teh.hí.el Gí.gí.pah: Veh.neh.deh.leh Keh.hee.ess Tah Puh.í.meh Qu Moh.seh.peh.leh Teh.el.oh.keh, Quh.í.í.neh Toh.leh.toh.reh.geh Keh.í.ess Í Keh.í.ess Geh Em Oh.zodí.en Deh.seh.teh Beh.reh.geh.dah Oh.deh Toh.reh.zod.uh.leh. Í El.í Eh Oh.leh Bah.leh.zod.ar.geh Oh.deh Ah.ah.leh.ah Teh.í.leh.neh “Oh.ess” Neh.tah.ah.beh, Deh.luh.gah Voh.meh.sah.reh.geh Loh.neh.sah Kah.peh.mí.ah.el.í Voh.reh.ess “Keh.lah” Hoh.mí.el Koh.kah.seh.beh: Eff.ah.eff.en Í.zod.í.zod.oh.peh Oh.deh Mí.í.noh.ah.geh Deh Geh.neh.tah.ah.beh Vah.uh.neh Nah Nah.eh.el, Pah.neh.pí.ar Mah.lí.pí.reh.gí Kah.oh.seh.geh Pí.lah.deh: Noh.ah.neh Veh.nah.lah Bah.el.teh Oh.deh Voh.oh.ah.neh. Doh.oh.í.ah.peh Mah.deh, Goh.oh.loh.reh Goh.uh.ess Ah.mí.rah.neh. Mí.keh.mah Í.eh.uh.ess.oh.zod Kah.kah.koh.em Oh.deh Doh.oh.ah.í.neh Noh.ar Mí.kah.oh.leh.zod Ah.ah.í.oh.meh. Kah.sah.reh.meh.geh Goh.í.ah: Zod.ah.kah.reh Veh.ní.geh.lah.geh Oh.deh Í.muh.ah.mah.reh, Puh.goh Peh.lah.peh.el.í Ah.nah.nah.el Qu.ah.ah.neh.

Překlad:

Zřete!, pravil Satan, jsem kruhem na jehož rukou stojí Dvanáct království. V šesti jsou stolce živého dechu, zbytek pak ostrými srpy nebo Rohy smrti. Tudíž tvorové Země jsou a nejsou, vyjma vlastních rukou mých, jež spí, ale pozvednou se!
Nejprve jsem z vás učinil šafáře a rozmístil jsem vás na Dvanáct stolců vlády; každému jsem udělil moc nad Devíti skutečnými věky času, aby jste mohli z nejvyšších nádob a koutů vašich vlád uplatňovat mou moc, a chrlit neustále na Zemi ohne života a zvětšovat se. Tím stal se z vás střed spravedlnosti a pravdy. Ve jménu Satana, povstaňte! Ukažte se! Popatřte!, skutky milosti jeho vzkvétají a jeho jméno stalo se mocným mezi námi. V němž pravíme: Dejte se na pochod! Stoupejte!, přidejte se k nám jako společníci Jeho tajné moudrosti ve svém stvoření!

Klíč IV.

Čtvrtý Enošský klíč odkazuje na koloběh časových období.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Othil lusdi babage, od dorpha, gohol: g chis ge avavago cormp PD; ds sonf vivi iv (viu diu)? Casarmi oali MAPM, sobam ag cormpo crpl, casarmg croodzi chis od vgeg; ds t, capimali, chis capimaon; od lonshin chis ta lo CLA. Torzu, nor quasahi, od f caosga. Bagle zire mad (zir enay iad), ds i od apila. * dooaip qaal, zacar, od zamran obelisong, rest el aaf nor molap.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-divau? Casaremi oeli MEAPEME sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o CALAA. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

Výslovnost:

Oh.teh.í.el Lah.ess.dí Bah.bah.geh Oh.deh Doh.reh.peh.hah, Goh.hoh.leh, Geh Keh.í.ess Geh.eh Ah.uh.ah.uh.ah.goh Koh.reh.meh.peh “Peh.deh” Deh.soh.neh.eff Ví Vah.dí.vah? Kah.sah.reh.mí Oh.ah.el.í “Mah.peh.em” Soh.bah.meh Ah.geh Koh.reh.meh.poh Keh.reh.peh.el, Kah.sah.reh.meh.geh Keh.roh.oh.deh.zode Keh.í.ess Oh.deh Veh.geh.geh, Deh.seh.teh Kah.pí.mah.lí Keh.í.ess Kah.pí.mah.oh.neh: Oh.deh Loh.neh.seh.í.neh Keh.í.ess Tah Loh “Keh.lah.” Toh.reh.guh Noh.reh Quh.ah.sah.í Oh.deh Eff Kah.oh.seh.gah: Bah.geh.leh Zodí.reh.neh.ah.í.ah.deh Deh.ess.í Oh.deh Ah.pí.lah. Doh.oh.ah.í.peh Qu.ah.ah.leh, Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh Oh.beh.el.í.ess.oh.neh.geh Reh.ess.reh.el Ah.ah.eff Noh.reh.moh.lah.peh.

Překlad:

Vystoupil jsem na jih a rozhlédl se kol sebe, řka: Nejsou snad hromy nabývání těmi, jež vládnou v druhém úhlu?
Pod koho umístil jsem ty, jež dosud nikdo nespočetl, až na Jednoho, v němž druhé počátky věcí jsou a rostou do síly, jeden za druhým zvětšují převahu času a sily jejich stojí jako prvé z devíti! Povstaňte!, vy synové rozkoše, a navštivte Zemi; neboť já jsem Pánem, vaším Bohem, který je a bude žít věčně! Ve jménu Satana, Dejte se na pochod! a ukažte se jako milí vysvoboditelé, abyste Ho mohli velebit mezi syny lidí!

Klíč V.

Pátý Enochiánský klíč potvrzuje satanské jmenování tradičních kněží a čarodějů na Zemi, mající za cíl svedení z cesty.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Sapah, zimii d diu (uiv), od noas ta quanis adroch, dorphal caosg, od faonts piripsol ta blior; casarm amipzi nazarth AF, od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi; od z chis e siasch l ta viu, od iaod thild, ds hubar PEOAL, soba cormfa chis ta la, uls od q cocasb. Ca niis od darbs qaas: * f etharzi od bliora; iaial ednas cicles, bagle ge IAD i l.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe AFA; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare PE-O-AL; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-arezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el!

Výslovnost:

Sah.pah Zodí.mí.í Duh.í.beh Oh.deh Noh.ah.ess Tah.quh.ah.ní.ess Ah.deh.roh.keh, Doh.reh.peh.hah.el Kah.oh.seh.geh Oh.deh Eff.ah.oh.neh.teh.seh Peh.rí.peh.soh.el Tah.beh.lí.oh.reh. Kah.sah.reh.meh Ah.mí.peh.zodí Nah.zod.ah.reh.teh “Ah.eff” Oh.deh Deh.luh.gah.reh Zodí.zod.oh.peh Zod.el.í.dah Kah.oh.ess.gí Toh.el Toh.reh.gí: Oh.deh Zod.keh.í.ess Ess.í.ah.seh.keh El Tah.ví.uh Oh.deh Í.ah.oh.deh Teh.í.el.deh Deh.ess Huh.bah.reh “Peh.oh.ah.el” Soh.bah Koh.reh.meh.eff.ah Keh.í.ess Tah Lah Veh.el.ess Oh.deh Qu.koh.kah.seh.beh. Kah Ní.í.ess Oh.deh Dah.reh.beh.ess Qu.ah.ah.ess: Eff.eh.teh.ah.reh.zod.í Oh.deh Beh.lí.oh.rah:
Í.ah.í.ah.el Eh.deh.nah.seh Kí.keh.leh.ess: Bah.geh.leh? Geh.í.ah.deh Í El

Překlad:

Mocné zvuky vnikly do třetího úhlu a staly se semenáči pošetilosti, s opovržením usmívající se nad Zemí, a jako věčná šidítka těm, kteří přinášejí zkázu sami sobě, dlí v jasnosti Nebes. Na něž upevnil jsem sloupy radosti; pány spravedlivých a dal jim nádoby k zavlažování Země a jejích tvorů. Jsou bratři Prvého a Druhého, a počátkem svých vlastních stolic. Jež zdobeny jsou myriádami věčných lampiček; počet jich stejný jako Prvních, konců a náplní času! Přijďte tedy a buďte poslušní svého díla. Navštivte nás v míru a útěše. Rozhodněte o nás, nádobách vašich mystérií; proč také? Náš Pán a Vládce je Vše-Jediný!

Klíč VI.

Šestý Enochiánský klíč zakládá strukturu a formu, z níž vzešel Řád různoběžníku a Církve Satanovy.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Gah s diu chis em, micalzo pilzin; sobam el harg mir babalon od obloc samvelg, dlugar malprg ar caosgi, od chis a netaab od miam ta viu od d. darsar solpeth bien; * brita od zacam g micalza sobol (sobha) ath trian luiahe od ecrin mad qaaon.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Gahe sa-div cahisa EM, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od ACAME canale, sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu Be-ri-ta od zodacame jimicalazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

Výslovnost:

Gah Seh.dí.uh Keh.í.ess “Em”, Mí.kah.el.zod.oh Pí.el.zodí.neh: Soh.bah.meh El Hah.reh.geh Mí.reh Bah.bah.loh.neh Oh.deh Oh.beh.loh.keh Sah.meh.veh.el.geh: Deh.luh.gah.reh Mah.el.pah.reh.geh Ah.reh.kah.oh.ess.gí Oh.deh “Ah.kah.em” Kah.nah.el Soh.boh.el Zod.ar Eff Beh.lí.ah.reh.deh Kah.oh.ess.gí Oh.deh Keh.í.ess Ah.neh.tah.beh Oh.deh
Mí.ah.meh Tah Ví.veh Oh.deh Deh. Dah.reh.seh.reh Soh.el Peh.teh Bí.eh.neh:
Beh.rí.tah Oh.deh Zod.ah.kah.meh Geh Mí.kah.el.zod.oh: Soh.beh.ah.ah.teh Teh.rí.ah.neh Luh.í.ah.eh Oh.deh.eh.keh.rí.neh Meh.ah.deh Qu.ah.ah Oh.neh.

Překlad:

Duchů čtvrtého úhlu je Devět, mocných v různoběžníku, jenž vytvořil první, mukou ubohým, věncem neřestným; dal jim ohnivá kopí k očistě Země, a Devět nepřetržitě pracujících dělníků, jejichž cesty je v potěše přivádějí na Zemi; jako Druhý a Třetí setrvávají u vlády. Naslouchejte proto pozorně hlasu mému! O vás hovořil jsem, uvedu vás v Jeho moc a blízkost, a konání vaše bude písní pocty a oslavou vašeho Boha!

Klíč VII.

Sedmý Enochiánský klíč slouží k vyvolání smyslnosti, ke vzdání holdu vzrušujícímu půvabu a radosti z požitků těla.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Raas i salman paradiz, oecrimi aao ialpirgah, quiin enay butmon, odi noas NI paradial, casarmg ugear chirlan; od zonac luciftian, cors ta vaul zirn tol hami; soba londoh od miam chis ta d od es, umadea od pi bliar, othil rit od miam. * c noqol rit, zacar, zamran, oecrimi qaada; od o micaolz aaiom; bagle papnor i dlugam lonshi, od umplif ugegi bigl-IAD.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa NI pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita! Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajireje papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil–IAD!

Výslovnost:

Rah.ah.ess Í.ess.ah.el.mah.neh Pah.rah.dí.zod.oh.deh Oh.eh.keh.rí.mí Ah.ah.oh Í.ah.el.pí.reh.gah Quh.í.í.neh Eh.nah.í Buh.teh.moh.neh: Oh.deh Í.noh.ah.seh “Neh.í” Pah.rah.dí.ah.el Kah.sah.reh.meh.geh Veh.geh.ar Keh.í.reh.lah.neh, Oh.deh Zod.oh.nah.keh Luh.kí.eff.tí.ah.neh Koh.reh.ess Tah Vah.uh.el Zodí.reh.neh Toh.leh.ah.mí. Soh.bah Loh.neh.doh Oh.deh Mí.ah.em Keh.í.ess Tah.deh Oh.deh.ess Veh.mah.deh.ah Oh.deh Pí.beh.lí.ar, Oh.teh.í.el Rí.teh Oh.deh Mí.ah.em. Keh.noh.quh.oh.el Rí.teh: Zod.ah.kah.reh, Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.eh.keh.rí.mí Qu.ah.dah Oh.deh Oh.mí.kah.oh.el.zod Ah.ah.í.oh.em. Bah.geh.leh Pah.peh.noh.ar Í.deh.luh.gah.meh Loh.neh.seh.í Oh.deh Veh.meh.peh.lí.eff Veh.geh.gí Bí.geh.el.í.ah.deh.

Překlad:

Východ je domem nevěstek, pějících chválu v plamenech nejvyššího štěstí, v němž Pán temnot otevřel Svá ústa; staly se živými příbytky, v nichž raduje se síla muže; zdobeny jsou skvělými ornamenty a konají zázraky na všech tvorech Jejichž království a setrvání jsou Třetím a Čtvrtým, silnými věžemi a místy útěchy, stolci rozkoše a setrvání. Ó, vy služebnice rozkoše, Dejte se na pochod!, Objevte se!, pějte chválu na Zemi a mocné mezi námi. Neboť proto je této památce dána moc, a naše síla roste v tom, kdo nám přináší útěchu.

Klíč VIII.

Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satanského věku.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Bazm, elo, i ta piripson oln nazavabh OX, casarmg uran chis vgeg; ds abramg baltoha, goho iad; soba mian trian ta lolcis abai vovin, od aziagiar rior. Irgil chis da ds paaox busd caosgo, ds chis, od ip uran teloch cacrg oi salman loncho, od vovina carbaf * niiso, bagle momao siaion, od mabza iad OI, as, momar poilp. Niis, zamran ciaofi caosgo, od bliors, od cors i ta abramig.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX. Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe? NIISO! bagile avavago hohon. NIISO! bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.

Výslovnost:

Bah.zod.em.el.oh Í.tah Pí.rí.peh.soh.neh Oh.el.neh Nah.zod.ah.vah.beh “Oh.tz”: Kah.sah.reh.meh.geh Veh.rah.neh Keh.í.ess Veh.geh.gí Deh.sah.beh.rah.meh.geh Bah.el.toh.ah Goh.oh Ee.Ah.Deh: Soh.bah Mí.ah.neh Teh.rí.ah.neh Tah Loh.leh.kí.ess Ah.bah.í.uh.oh.ní.neh Oh.deh Ah.zodí.ah.gí.eh.reh Rí.oh.reh. Í.reh.gí.el Keh.í.ess Dah Deh.ess Pah.ah.oh.tz Buh.seh.deh Kah.oh.seh.goh, Deh.ess Keh.í.ess, Oh.dí.puh.rah.en Teh.el.oh.ah, Kah.keh.reh.geh Oh Í.ess.ah.el.mah.neh Loh.neh.keh.oh Oh.deh Voh.uh.í.nah Kah.reh.bah.eff? Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Ah.uh.ah.uh.ah.goh Goh.oh.neh: Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Moh.mah.oh Sí.ah.í.oh.neh Oh.deh Mah.beh.zod.ah Í.Ah.Deh Oh Í, Ah.ess Moh.mar, Poh.í.el.peh. Ní.í.ess, Zod.ah.meh.rah.neh Kí.ah.oh.eff.í Kah.oh.ess.goh Oh.deh Beh.lí.oh.reh.ess Oh.deh Koh.reh.seh.í Tah Ah.beh.rah.mí.geh.

Překlad:

Poledne prvého je jako třetí požitek stvořený z hyacintových sloupů, v němž se starší stávají silnými, což připravil jsem pro mou vlastní spravedlnost, pravil Satan, jehož dlouhé trvání bude jako záštita Leviathanovi. Kolik jich je, kdo zůstávají ve slávě Země, kteří jsou a neuvidí smrti, dokud se dům nezřítí a drak neklesne v hlubinu? Radujte se!, neboť koruny chrámu a háv
Jeho, který je, byl a bude korunován, nejsou už rozděleny! Vystupte! Zjevte se!, ke zděšení Země a k potěše těch, kteří jsou připraveni.

Klíč IX.

Devátý Enochiánský klíč varuje před použitím substancí, pomůcek či farmak, jež by mohly vést k oklamáni a následnému zotročení mistra. Ochrana proti falešným hodnotám.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Micaolz bransg prgel, napta ialpor (ds brin efafafe p vonpho olani od obza, sobca upaah chis tatan, od trabab balie) alar lusda soboln, od chis holq c noqodi CIAL. Vnal aldon mom caosgo ta las ollor gnay limlal. Amma chis sobca madrid z chis! Ooanoan chis aviny drilpin caosgin, od butmoni parm zumvi cnila: daziz ethamza childao, od mirc ozol chis pidiai collal. Vlcinina sobam ucim, bagle iad baltoh chirlan par. * niiso (od ip efafafe)! Bagle a cocasb i cors ta (ca) vnig blior.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Micaoli beranusaji perejala napeta ialapore, das barinu efafaje PE vaunupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo cano-quodi CIAL. Vaunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu a sabame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od ípe ofafafe; bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.

Výslovnost:

Mí.kah.oh.leh.í Beh.rah.neh.ess.geh Peh.reh.geh.el Nah.peh.tah Í.ah.el.poh.ar Deh.ess Beh.rí.neh Eff Ah.eff.ah.eff.eh “Peh” Voh.neh.peh.hoh Oh.lah.ní Oh.deh Oh.beh.zod.ah: Soh.beh.kah Veh.pah.ah Keh.í.ess Tah.tah.neh Oh.deh Teh.rah.nah.neh Bah.el.í.eh, Ah.el.ah.reh Luh.seh.dah Soh.boh.el.neh Oh.deh Keh.í.ess Hoh.el.quh Keh.neh.oh.quh.oh.dí “Kí.ah.el.”
Veh.nah.el Ah.leh.doh.neh Moh.em Kah.oh.ess.goh Tah Lah.ess Oh.el.loh.ar Geh.nah.í Lí.meh.leh.ah.el: Ah.meh.mah Keh.í.í.ess Soh.beh.kah Mah.deh.rí.deh Zod Keh.í.ess: Oh.oh.ah.noh.ah.neh Keh.í.ess Ah.uh.í.ní Deh.rí.el.pí Kah.oh.ess.gí.neh, Oh.deh Buh.teh.moh.ní Pah.reh.em Zod.uh.meh.veh.í Keh.ní.el.ah: Dah.zodí.ess Eh.teh.ah.em.zod Ah Keh.í.el.dah.oh, Oh.deh Mí.reh.keh Oh.zod.oh.el Keh.í.ess Pí.dí.ah.í Koh.leh.lah.el. Veh.leh.kí.ní.neh Ah Soh.bah.em Veh.kí.em. Bah.geh.leh? Í.Ah.Deh Bah.el.toh Keh.í.reh.lah.neh Peh.ar! Ní.í.ess.oh, Oh.deh Í.peh Oh.eff.ah.eff.ah.eff.eh. Bah.geh.leh Ah Koh.kah.ess.beh Í.koh.reh.ess.kah Veh.ní.geh Beh.leh.í.oh.reh.

Překlad:

Mocná stráž ohně s oboustranně broušenými planoucími meči (jež krotí fíóly s bludy, jichž perutě jsou pelyňkem a morkem šťáv), vkročila na Západ, kde jsou měřeni se svými kněžími. Ti shromažďují močály Země, jako boháč hromadí své poklady. Prokleti ti, jejichž nepravostmi jsou! V jejich očích jsou mlýnské kameny větší než celá Země, z úst jejich se řinou oceány krve.
Mozky jejich pokryty diamanty, na hlavách mají mramor. Šťasten ten, na nějž nehledí s nelibostí. Proč? Jimi těší se Pán Spravedlnosti! Odejděte, a zanechte své fíóly, neboť doba je taková, jak žádá si pohodlí!

Klíč X.

Desátý Enochiánský klíč vyvolává nezkrotný hněv a přináší násilí. Pokud se nepoučíme, jak chránit své bezpečí, může být jeho použití nebezpečné, jako náhodný úder blesku!

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Coraxo, chis cormp od blans lucal aziazior paeb, soba lilonon chis OP virq eophan od raclir maasi bagle caosgi, ds ialpon dosig od basgim, od oxex dazis siatris, od salbrox cynxir faboan. Unal chis const ds DAOX cocasg ol oanio yorb eors vohim gizyax, od matb cocasg plosi molvi, ds page ip, larag om droln matorb cocasb. Emna l patralx yolci matb, nomig monons olora gnay angelard. Ohio ohio ohio ohio ohio ohio noib ohio caosgon, bagle madrid i, zir od, chiso drilpa. * niiso crip ip nidali.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodia-zodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo OPE copehanu od racalire maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das DAOX cocasa ol Oanio yore vohima ol jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali!

Výslovnost:

Koh.rah.tz.oh Keh.í.ess Koh.ar.meh.peh Oh.deh Beh.lah.neh.ess Luh.kah.el Ah.zodí.ah.zod.oh.reh Pah.eh.beh, Soh.bah Lí.loh.noh.neh Keh.í.ess Ví.ar.qu “Oh.peh” Eh.oh.peh.ah Neh Oh.deh Rah.keh.lí.ar Mah.ah.ess.í Bah.geh.leh Kah.oh.ess.gí, Deh.ess Í.ah.el.poh.neh Doh.ess.í.geh Oh.deh Bah.seh.gí.em:
Oh.deh Sah.el.beh.roh.tz Kí.neh.tz.í.ar Eff.ah.boh.ah.neh. Veh.nah.el Keh.í.ess Koh.neh.ess.teh Deh.ess “Dah.oh.tz” Koh.kah.ess.geh Oh.el Oh.ah.ní.oh Í.oh.reh Voh.í. em Oh.el Gí.zodí .ah.tz Oh.deh Eh.oh.reh.ess Koh.kah.ess.geh Peh.loh.ess.í Moh.luh.í Deh.ess Pah.geh.í.peh Lah.ar.ah.geh Oh.em Deh.roh.leh.neh Mah.toh.reh.beh Koh.kah.seh.beh Eh.meh.nah. El
Pah.teh.rah.el.tz Í.oh.el.kí “Mah.teh.beh,” Noh.mí.geh Moh.noh.neh.ess Oh.el.oh.rah Geh.nah.í Ah.neh.geh.el.ah.reh.deh. Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Noh.í.beh Oh.í.oh Kah.oh.ess.goh.neh! Bah.geh.leh Mah.deh.rí.deh Í Zodí.roh.peh Keh.í.ess.oh Deh.rí.el.pah. Ní.í.ess.oh: Keh.rí.peh Í.peh Ní.dah.el.í.

Překlad:

Hromy hněvu dřímají na Severu, v podobě dubu, jehož větve jsou hnojnými hnízdy plnými bědování a pláče, nahromaděného pro Zemi, jež plane dnem i nocí a dáví hlavy škorpiónů a živou síru, smíšenou s jedem. Toto nechť jsou hromy, jež v okamžitém řevu se stovkou mocných zemětřesení a tisícem a více vzdutí vln, které nespočinou ani nepoznají žádné chvíle. Jeden kámen s sebou strhne tisíc dalších, stejně jako to srdce člověka činí s myšlenkami. Běda!, Běda!, Ano!, běda Zemi, neboť její ohavnost je, byla a bude veliká; Odejděte! Však ne vaše mocné zvuky

Klíč XI.

Jedenáctý Enochiánský klíč slouží k ohlášení příchodu mrtvých a k ustavení trvání až za hrob. Ke spoutání Země. Pohřební vyvolávání.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Oxiayal holdo od zirom o coraxo ds zildar raasy, od vabzir camliax od bahal: niiso! Salman teloch; casarman holq, od titaz chis soba cormf i GA. * niisa! Bagle abramg noncp. Zacare, ca, od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! bagile aberameji nonucape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN!

Výslovnost:

Oh.tz.í.ah.í.ah.el Hoh.el.doh Oh.deh Zodí.roh.em “Oh” Koh.rah.tz.oh Deh.ess Zodí.dah.ar Reh.ah.ess.í: Oh.deh Vah.beh.zodí.ar Kah.meh.lí.ah.tz Oh.deh Bah.ah.el, Ní.í.ess.oh: Oh.deh Zod Ah.leh.doh.neh Pah.reh Poh.lah Oh.deh Noh.ah.neh] Sah.el.mah.neh Teh.el.oh.keh Kah.sah.reh.mah.neh Hoh.el.qu Oh.deh Tí Tah Zod Keh.í.ess, Soh.bah Koh.reh.em.eff Í “Gah”. Ní.í.ess.ah! Bah.geh.leh Ah.beh.rah.em.geh Noh.neh.keh.peh. Zod.ah.kah.rah Kah Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:
Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.Koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!.

Překlad:

Zahřímal mocný trůn, a na Východ se rozletělo pět hromů. Orel promluvil a hlasité vzkřikl: Odejděte od domu smrti! Shromáždili se a stali se mírou; oni jsou těmi nesmrtelnými, kteří se prohánějí na smršti. Odejděte! Neboť jsem pro vás připravil místo. Dejte se proto na pochod, a ukažte se! Odkryjte tajemství mystéria svého stvoření. Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem vaším Bohem, pravý uctívač těla, jenž žije věčně!

Klíč XII.

Dvanáctý Enochiánský klíč slouží k vybití nelibosti nad lidskou potřebou strádání a seslání muk a střetů na posly běd.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Nonci ds sonf babage, od chis ob, hubardo tibibp allar atraah, od ef! Drix fafen MIAN, ar enay ovof, soba dooain aai i vonph. * zacar, gohus, od zamran; odo cicle qaa; zorge lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Nonuci dasonuf Babaje od cahisa OB hubaio tibibipe: alalare ataraahe od ef! Darix fafenu MIANU ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN!

Výslovnost:

Noh.neh.kí Deh.ess.oh.neh.eff Bah.bah.geh Oh.deh Keh.í.ess “Oh.beh”, Huh.bah.í.oh Tí.bí.beh.peh, Ah.el.lah.ar Ah.teh.rah.ah Oh.deh Eh.eff. Deh.rí.tz Eff.ah.eff.eh.neh “Mí.ah.neh” Ah.ar Eh.nah.í Oh.voh.eff, Soh.bah Doh.oh.ah.í.neh Ah.ah.í Voh.neh.peh. Zod.ah.kah.reh Goh.uh.ess Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó vy, kteří prodléváte na Jihu a jste lucernami žalu, opásejte se brněním a zbrojí a navštivte nás! Přiveďte legie pekelné armády, aby mohl být zvětšován Pán Propasti jméno jehož mezi vámi zní Hněv! Dejte se proto na pochod, a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XIII.

Třináctý Enošský klíč slouží k proměně neplodných v smyslné, a k trýznění těch, kdo by popírali rozkoše sexu.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Napeai babagen, ds brin VX ooaona lring vonph doalim, eolis ollog orsba ds chis affa; micma isro mad, od lonshi tox, ds i vmd aai grosb; * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Napeai Babajehe das berinu VAX ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Nah.peh.ah.í Bah.bah.geh.neh Deh.ess Beh.rí.neh “Veh.tz” Oh.oh.ah.oh.nah El.rí.neh.geh Voh.neh.peh Doh.ah.el.í.em, Eh.oh.el.í.ess Oh.el.loh.geh Oh.reh.seh.bah Deh.ess Keh.í.ess Ah.eff.eff.ah. Mí.Keh.mah Í.ess.roh Mah.deh Oh.deh Loh.neh.seh.í.toh.tz Deh.ess Í.veh.meh.deh Ah.ah.í Geh.roh.ess.beh. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó, vy meče Jihu, s očima, jež burcují hněv hříchu, opíjející ty, kteří jsou prázdní: Popatřte! příslib Satana a Jeho moci, jež zvána mezi vámi trpkým bodnutím jedového ostnu! Dejte se na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Neboť já jsem služebník téhož, vašeho Boha. pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel.

Klíč XIV.

Čtrnáctý Enochiánský klíč je voláním po pomstě a spravedlnosti.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Noromi bagie, pasbs oiad, ds trinkt mirc OL thil, dods tol hami caosgi homin; ds brin oroch QUAR; micma bialo iad, a isro tox, ds i umd aai baltim; * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca OL tahila dodasa tolahame caosago Homida: das berinu orocahe QUARE: Micama! Bial’ Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Noh.roh.mí Bah.gí.eh Pah.ess.beh.ess Oh.í.ah.deh, Deh.ess Teh.rí.neh.teh Mí.ar.keh “Oh.el” Teh.í.el, Doh.deh.ess Toh.leh.ah.meh Kah.oh.ess.goh Hoh.mí.neh, Deh.ess Beh.rí.neh Oh.roh.koh “Quh.ar”: Mí.keh.mah Bí.ah.el Oh.í.ah.deh, Ah.í.ess.roh Toh.tz Deh.ess.í.veh.em Ah.ah.í Bah.el.tí.em. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah:
Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó, vy synové a dcery prohnilých myslí, jež soudíte nepravosti, spáchané na mě – Pohleďte! hlas Satanův; příslib Jeho, kdo mezi vámi zván žalobcem a nejvyšším tribunem! Dejte se proto na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření. Buďte ke mně přátelští neboť já jsem stejný, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XV.

Patnáctý Enochiánský klíč je vyhlášením souhlasu a porozumění mistrů, jejichž povinností je napomáhat hledačům duchovních bohů.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Ils tabaan l ialprt, casarman vpaahi chis DARG, ds oado caosgi orscor, ds omax monasci baeovib od emetgis iaiadix: * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa DAREJI; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Í.el.ess Tah.bah.ah.neh Lí.ah.el.peh.reh.teh Kah.sah.reh.mah.neh Veh.pah.ah.hí Keh.í.ess “Dah.ar.geh” Deh.soh.kí.doh Kah.oh.ess.gí Oh.reh.seh.koh.reh: Deh.ess Oh.mah.tz Moh.nah.seh.kí Bah.eh.oh.uh.í.beh Oh.deh Em.eh.teh.gí.ess Í.ah.í.ah.dí.tz. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó, ty vládce prvního plamene, pod jehož křídly jsou ti, kdo předou pavučiny, jež protkávají Zemi suchostí; jenž znáš nádherné pojmenování spravedlnost a pečeť falešné cti. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XVI.

Šestnáctý Enochiánský klíč přináší poznání úžasných kontrastů Země a živné půdy těchto dichotomií.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Ils viv ialprt, salman balt, ds acroodzi busd, od bliorax balit; ds insi caosgi lusdan EMOD ds om od tliob: drilpa geh ils mad zilodarp. * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu EMODA: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Í.el.ess Ví.uh.í.ah.el.peh.reh.teh, Sah.el.mah.neh Bah.el.teh, Deh.ess Ah.keh.roh.oh.deh.zodí Buh.ess.deh Oh.deh Beh.lí.oh.rah.tz Bah.el.í.teh: Deh.sí.neh.sí Kah.oh.ess.geh Luh.ess.í.dah.neh “Em.oh.deh” Deh.ess.oh.em Oh.deh Teh.lí.oh.beh: Deh.rí.el.pah Geh Í.el.ess Mah.deh Zodí.el.oh.dah.reh.peh. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:
Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó, ty druhý plameni, dome spravedlnosti, jenž máš počátky ve slávě a budeš poskytovat útěchu spravedlivým; jenž kráčíš po Zemi ohnivýma nohama; jenž rozumíš tvorům a rozděluješ je! Velký jsi v Bohu rozpínání a podmanění. Dej se proto na pochod a zjev se! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XVII.

Sedmnáctý Enochiánský klíč slouží k osvícení ochromených a k ničení pomocí zjevení.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Ils d ialprt, soba vpaah chis nanba zixlay dodsih, od ds brint TAXS hubardo tastax ilsi, soba iad i vonpho unph: aldon dax il od toatar. * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta FAXISA hubaro tasataxa yolasa: soba Iad I Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Í.el.ess Dí.ah.el.peh.reh.teh Soh.bah Veh.pah.ah Keh.í.ess Nah.neh.bah Zodí.tz.lah.í Doh.deh.ess.í.heh Oh.deh Beh.rí.neh.teh “Eff.ah.tz.ess” Huh.bah.roh Tah.ess.tah.tz Í.el.ess.í, Soh.bah.í.ah.deh Í Voh.neh.poh.veh.neh.peh, Ah.el.doh.neh Dah.tz Í.el Oh.deh Toh.ah.tah.ar.
Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó ty třetí plameni!, jehož křídla jsou trny, jež mají vyvolat nevoli, a který máš myriády živých lamp kráčejících před tebou; jehož Bohem je zuřivý hněv – Opásej svá bedra a pozorně naslouchej! Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XVIII.

Osmnáctý Enochiánský klíč otevírá brány Pekel a vynáší Lucifera a jeho požehnání.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Ils micaolz olprt od ialprg bliors, ds odo busdir oiad ovoars caosgo; casarmg laiad ERAN brints cafafam; ds i vmd aqloadohi moz, od maoffas: bolp como bliort pambt. * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath SAITAN.

Přepis dle Golden Dawn verze:

Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada ERANU berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe SAITAN.

Výslovnost:

Í.el.ess Mí.kah.oh.el.zod Oh.el.pí.reh.teh Í.ah.el.peh.reh.geh Beh.lí.oh.reh.ess Deh.ess Oh.deh.oh Buh.seh.dí.rah Oh.í.ah.deh Oh.uh.oh.ah.reh.ess Kah.oh.ess.goh, Kah.sah.reh.meh.geh Lah.í.ah.deh “Eh.rah.neh” Beh.rí.neh.teh.ess Kah.eff.ah.eff.ah.meh, Deh.ess Í.veh.meh.deh Ah.qu.loh Ah.doh.í Moh.zod Oh.deh Mah.oh.eff.eff.ah.ess; Boh.el.peh Koh.moh.beh.lí.oh.reh.teh Pah.meh.beh.teh. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh: Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh: Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Sah.í.tah.neh!

Překlad:

Ó ty mocné světlo a hořící plameni útěchy!, jenž odhaluješ Satanovu slávu středu Země; v němž prodlévají největší taje pravdy; jež v království tvém zvána: radostí síly, a jež nelze změřit. Buď pro mě oknem, jímž vejde útěcha. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Klíč XIX.

Devatenáctý Enochiánský klíč je nejvyšší oporou přirozené rovnováhy Země, zákonem blahobytu a džungle. Obnažuje veškeré pokrytectví, a ze svatoušků učiní otroky. Dává průchod hněvu vůči všem zavrženíhodným, a klade základy úspěchu pro milovníka života.

Enochiánsky:

Přepis dle Deeho verze:

Madriaax ds praf LIL*, chis micaolz saanir caosgo, od fifis balzizras iaida! Nonca gohulim: micma adoian mad, iaod bliorb, soba ooaona chis luciftias piripsol; ds abraasa noncf netaaib caosgi, od tilb adphaht damploz. Tooat noncf gmicalz oma, lrasd tofglo marb yarry idoigo; od torzulp iaodaf, gohul: caosga, tabaord saanir, od christeos yrpoil tiobl, busdir tilb noaln paid orsba od dodrmni zylna. Elzap tilb, parm gi peripsax, od ta qurlst booapis. L nibm, ovcho symp; od christeos ag toltorn mirc q tiobl lel. Ton paombd, dilzmo aspian; od christeos ag l tortorn parach asymp. Cordziz, dodpal od fifalz l smnad; od fargt, bams omaoas. Conisbra od avavox tonug. Orsca tbl,
noasmi tabges levithmong; unchi omp tilb ors. Bagle? Moooah ol cordziz. L capimao ixomaxip od ca cocasb gosaa; baglen pi tianta a babalond, od faorgt teloc vovim. Madriaax, torzu! Oadriax orocha, aboapri. Tabaori priaz ar tabas; adrpan cors ta dobix; yolcam priazi ar coazior, od quasb qting. Ripir paaoxt saga cor; uml od prdzar, cacrg aoiveae cormpt. Torzu, zacar od zamran aspt sibsi butmonah, ds surzas tia baltan; odo cicle qaa, od ozazma plapli iadnamad

Přepis dle Golden Dawn verze:

Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama odoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO; od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela Iela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-latore-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. Vanucahi omepetilabe oresa!
Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi
arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od perdazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodame pelapeli IADANAMADA!

Výslovnost:

Mah.deh.rí.ah.tz Deh.ess Pah.rah.eff Lí.el , Keh.í.ess Eff.í.ess.í.ess Bah.el.zodí.zod.rah.ess Í.ah.í.dah! Noh.neh.kah Goh.uh.el.í.em, Mí.keh.mah Ah.doh.í.ah.neh Mah.deh, Í.ah.oh.deh Beh.lí.oh.reh.beh, Soh.bah Oh.oh.ah.oh.nah Keh.í.ess Luh.kí.eff.tí.ah.ess Peh.rí.peh.soh.el: Deh.ess Ah.beh.rah.ah.ess.sah Noh.neh.Keh.eff Neh.tah.ah.í.beh Kah.oh.ess.gí Oh.deh Tí.el.beh Ah.deh.peh.ah.teh Dah.meh.peh.loh.zod, Toh.oh.ah.teh Noh.neh.keh.eff Geh.mí.kah.el.zod.oh.mah Leh.rah.ess.deh Toh.eff.geh.loh Mah.ar.beh Í.ar.rí Í.doh.í.goh Oh.deh Toh.reh.zod.uh.el.peh Í.ah.oh.dah.eff, Goh.oh.el: Kah.oh.ess.gah Tah.bah.oh.reh.deh Sah.ah.ní.reh Oh.deh Keh.rí.ess.teh.oh.ess Í.reh.poh.í.el Tí.oh.beh.el, Buh.ess.dí.rah Tí.el.beh Noh.ah.el.í.rah Pah.í.deh Oh.reh.seh.bah Oh.deh Doh.dar.meh.ní Zodí.el.nah. El.zod.ah.peh Tí.el.beh Pah.reh. em Gí Peh.rí .peh.sah.tz Oh.deh Ta Quh.reh.el.ess.teh Boh.oh.ah.pí.ess. Leh.ní.beh.em Oh.veh.keh.oh Sí.em.peh, Oh.deh Keh.í.ess.teh.oh.ess Ah.geh Toh.el.toh.reh.neh Mí.er.keh Qu Tí.oh.beh.el Leh.el: Toh.neh Pah.oh.meh.beh.deh Dí.el.zod.moh Ah.ess Pí.an, Oh.deh Keh.rí.ess.teh.oh.ess Ah.geh El Toh.reh.toh.reh.neh Pah.rah.keh Ah Sí.em.peh: Koh.reh.deh.zodí.zod Doh.deh.pah.el Oh.deh Eff.í.eff.ah.el.zod El.ess.meh.nah.deh, Oh.deh Eff.ar.geh.teh Bah.em.ess Oh.mah.oh.ah.ess: Koh.ní.ess.beh.rah Oh.deh Ah.uh.ah.uh.oh.tz Toh.nuh.geh: Oh.reh.ess.kah.teh.beh.el Noh.ah.ess.mí Tah.beh.geh.ess Leh.uh.í.teh.moh.neh.geh. Veh.neh.keh.í Oh.em.peh Tí.el.beh Oh.reh.ess. Bah.geh.leh? Moh.oh.oh.ah Oh.el Koh.reh.deh.zodí.zod. El Kah.pí.mah.oh Í.tz.oh.mah.tz.í.peh Oh.deh Kah.koh.kah.ess.beh Goh.ess.ah.ah: Bah.geh.leh.neh Pí.í Tí.ah.neh.tah Ah Bah.bah.el.oh.neh.deh, Oh.deh Eff.ah.oh.reh.geh.teh Teh.el.oh.keh Voh Ví.em. Mah.deh.rí.í.ah.tz Toh.reh.zod.uh: Oh.ah.deh.rí.ah.tz Toh.ar.zod.uh: Oh.ah.deh.rí.ah.tz Oh.roh.keh.ah Ah.boh.ah.peh.rí. Tah.bah.oh.rí Peh.rí.ah.zod Ah.reh.tah.bah.ess: Ah.deh.reh.pah.neh Koh.ar.ess.tah Doh.bí.tz. Í.oh.el.Kah.meh Peh.rí.ah.zodí Ah.reh.koh.ah.zodí.oh.rah, Oh.deh Quh.ah.ess.beh Qu.tí.neh.geh. Rí.pí.er Pah.ah.oh.tz.teh Sah.gah.koh.rah: Veh.em.el Oh.deh Peh.reh.deh.zod.ar Kah.keh.reh.geh Ah.oh.í.veh.ah.eh Koh.reh.em.peh.teh. Toh.reh.zod.uh, Zod.ah.kah.ar, Oh.deh Zah.em.rah.neh Ah.ess.peh.teh Ess.í.bess.í Buh.teh.moh.nah, Deh.ess Suh.rah.zod.ah.ess Tí.ah Bah.el.tah.neh. Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Oh.deh Oh.zod.ah.zod.mah Peh.el.ah.peh.el.í Í.ah.deh.nah.mah.Deh!

Překlad:

Ó vy rozkoše, dlící v prvém éteru, jste mocné v dílech Země a vykonáváte soud mocného. K vám je praveno: Zřete tvář Satanovu, počátek útěchy, jehož oči září hvězd, jenž vám zajistil vládu nad Zemí i její nepopsatelnou mnohostí; poskytuje vám moc porozumění, abyste mohli naložit se všemi věcmi v souladu s prozřetelností Toho, jenž sedí na Pekelném Trůně; povstal na Počátku, řka: Země, nechť je ovládána svými částmi; nechť je v ní rozdělení; sláva její možná bude stále zpitá a trýzněná sama sebou. Její chod nechť veden vyplněním smyslné touhy; jako služebná, nechť jim slouží. Jedno údobí nechť zatracuje druhé; nechť na jejím povrchu či uvnitř není téhož tvora. Všechny její počty nechť liší se svými rysy; nechť není jedno stvoření rovno druhému. Myslící tvorové Země a Lidé, nechť sváří se a jako plevel vzájemně se hubí; nechť zapomenou jména bydlišť svých. Dílo člověka a jeho pýchy nechť zmarněny jsou. Jeho stavby nechť stanou se jeskyněmi divé zvěře! Zmařte její chápání temnotou! Proč? kaji se, že jsem stvořil člověka. Nechť je střídavě známa a cizí; neboť ona jest ložem děvky, a bydlištěm Lucifera Krále. Rozevřete brány pekel dokořán! Nižší nebesa pod vámi. nechť vám slouží! Vládněte těm, kdož vládnou! Svrhněte jako pád. Poroďte ty, kteří se množí a zničte prohnilé. Žádný kraj nechť nezůstane ve stejném počtu. Přidávejte a kraťte, dokud nebudou hvězdy sečteny. Povstaňte! Dejte se na pochod! a zjevte se před zaslíbením jeho úst, jež nám On přislíbil ve spravedlnosti Své. Odkryjte tajemství svého stvoření, a učiňte nás účastníky NEPOSKVRNĚNÉ MOUDROSTI!

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář