Jarní obřad k oslavě boha Pana

0035

Tento rituál pro potřeby členů prvního česko-slovenského chrámu církve satanovi z původního originálu přeložili a upravili představitelé rakovnické pobočky.


Účastníci:

Celebrant
Asistent
Obsluha gongu
Adept ztělesňující Pana
Succuby
Hudebníci
Ostatní účastníci

Očištění vzduchu: devětkrát zazní gong

Celebrant: In nomine dei Nostri Satanas Luciferi excelsi. Ve jménu Satana, vládce země,
krále světa, rozkazuji silám temnot, aby vložily svou pekelnou moc do mých
rukou. Rozevřete dokořán brány pekel a vyjděte z propasti, aby jste mě pozdravili
jakožto bratra (sestru) přítele. Dopřejte mi požitků, o nichž hovořím. Vzal jsem
jméno tvé za část sebe sama. Źiji jako volné zvíře, těším se z radosti těla. Přeji
poctivým a proklínám zkažené. Při všech bozích pekel rozkazuji, aby se vše, o
čem jsem hovořil, také stalo. Přijďte a ozvěte se na svá jména. Projevte tak své
touhy.

Každé z následujících jmen je opakováno ostatními účastníky ritu a udeří se do gongu.

Pan! Lilith! Naamah! Sabazios! Proserpina! Ishtar! Asmodeus! Amon! Iarilo! Bast! T ?an-Mo! Astaroth! Mantus! Mania! Hecaté! Mormo!

Vzývání korunních princů Pekla


Celebrant pozvedne dýku (meč) a volá čtyři korunní prince:

Satane, volám tě z jihu!
Lucifere, volám tě z východu!
Beliale, volám tě ze severu!
Leviathane, volám tě ze západu!

Poté Celebrant přečte druhý klíč v Enochiánštině.

Celebrant: Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobane ial-pereji
i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta
lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape
cahisa bia ozodonugonu! Lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON.
Torezodu! Gohe-el.zodacare eca ca-no-quoda! Zodameranu micalazado od
Ozadazodame vourelar, lape zodir IOIAD!

Mohou křídla větrů slyšet vaše hlasy úžasu? Ó, velké plodiště pozemských
červů!, jež Pekelný oheň artikuluje v hloubi mého chřtánu!, jež jsem připravil
jako svatební kalichy či květy, oblažující komnaty smyslnosti! Nohy tvé jsou
silnější neplodné skály! Mocnější jsou tvé hlasy než různočetné větry! Neboť
stal ses stavením jakého není, vyjma mysli všemocného zjevení Satana!
Povstaňte!, pravil První. Dejme se na pochod a staňte se jeho služebníky!
Ukažte svou moc a umožněte, abych mocně zřel vše, neboť já jsem On, Jenž žije
věčně!

Zazní dvakrát gong. Kněz pozvedne kalich a hovoří:

Pozvedám tento kalich, symbol smyslnosti, abych velebil rozkoše těla. Pijeme elixír extáze, abychom v sobě zažehli síly touhy a života.

Celebrant se napije z kalichu.

Celebrant: Sláva Sabaziosovi (účastníci opakují a udeří se do gongu)
Sláva Panovi (účastníci opakují a udeří se do gongu)
Sláva Satanovi (účastníci opakují a udeří se do gongu)

Celebrant se otočí k ostatním shromážděným.

Celebrant: Pojďte a napijte se. Podílejte se na vášnivé rozkoši, která je darem Satanovým.

Poté se všichni napijí, zbytek vína musí zůstat v kalichu, který celebrant umístí na oltář.

Vyvolání Pana


Celebrant:
Jsme zde shromážděni, když zima umírá, abychom velebili a vzývali síly rozkoše,

které obnovují zemi a ohlašují jaro. Ať si ostatní mdle hovoří o duchovní obnově
a matkách bohyních. My velebíme velkého boha Pana.

Účastníci: Sláva Satanovi!

Úder do gongu.

Celebrant ustoupí do pozadí. Představitel Pana recituje litanii a pozvolna se pozvedá ze své skrčené pozice před oltářem.

Zachvěj se rozkoší, tajemnou mocí mojí modlitby zavolám. Přijď, pádící z hlubin Panovi noci.Io Pan! Io Pan! Připluj čile ze Sicílie a z Arkádie. Jak toulavý Bakchus opilý nymfami, fauny a satyry na sněhobílém oslu z daleké přijeď země. Přijď přes moře, přijď ke mně, ke mně. Přijď s Apollónem, svatební obleč šaty, přijď s Artemis, měkoučké obuj boty.( Pastýřky,
Pýthie stelou lože) omyj svá bílá stehna, krásný bože, na hoře z mramoru, v háji za svitu luny u zřídla z jantaru pramenem divuplným! Do karmínové svatyně, do šarlatových tenet přijmi mou vášnivou modlitbu, nenech mě marně sténat. Motlitbu duše, která se bojí smýt v slunci slzami chlípnost svoji. Kmen stromu života samý je suk, však jsou v něm skryty duše i duch, tělo i mozek, vše co je ve mně, bože či ďáble, ke mně, ke mně ( Io Pan! Io Pan!) za vřískotu trumpet přijď na konec přes kopec! Ať dunění bubnů tě provází z mlází! Přijď s píšťalou a přijď s flétnou! Což nejsem zralý vzlétnout? Já, který čekám a se trápím, s neklidným větrem rvu se zatím, zemdleným marným zápasem snad. Tys? silný jak lev a lstivý jak had- přijď,
ó přijď! Jsem osamělý a bez pomoci, jsem spoutaný ďábelskou mocí, kéž mě svým mečem vysvobodíš, vše pohlcuješ a vše plodíš, otevřít oči od tebe chci a znamenitou erekci a slovo šílenství a tajemství ať znám. Ó Pane, Io Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pane jsem člověk, nuže učiň jak chceš, velký bože. Ó Pane! Io Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Je prokletí budit se v hadím objetí, orel mě svým spárem drásá, od bohů však plyne spása: velké bestie přicházejí, Io Pan! Rodím se pro naději, že smrt nalézt mohu na jednorožce rohu. Jsem Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan! Já jsem tvůj člověk, já jsem tvůj druh, kozel tvého stáda, jsem zlatý, jsem bůh, jsem maso tvých kostí, květ tvého stvolu, od jara k podzimu, nahoru dolu s kopyty z ocele po skalách ženu se vpřed. Uháním, běsním, przním a rvu svět, svět ohromný a neskonalý, skřítky, menády, muže, panny, mocí toho, jež zove se Pan, Io Pan! Io Pan! Pan Io! Pan!

Asistent: Sláva Panovi! (ostatní opakují)
Sláva Panovi! (ostatní opakují)
Sláva Panovi! (ostatní opakují)

Celebrant: Zuřivá Panova touha obnoví veškerý život po dlouhé, šedivé zimě. Nechme
hlupáky a slabochy odmítat a hanit rozkoš a smyslnou touhu. My víme, že ten,
kdo ji odmítá, odmítá život.

Úder do gongu.

Touha je ctnost, která žene muže kupředu – gong
Touha je mocný zdroj energie – gong
Touha je hnací motor tvoření – gong
Touha je hnací motor zničení – gong
Touha ničí slabé – gong
Touha oslavuje silné – gong
Touha je věčná – gong

Celebrant přečte šestnáctý enochiánský klíč:

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazo busada, od belioraxa balita:
Das inusi caosaji lusadanu emod: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Madan Zodilodarep.
Zodacare od todameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

Ó, ty druhý plameni, dome spravedlnosti, jenž máš počátky ve slávě a budeš poskytovat útěchu spravedlivým, jenž kráčíš po Zemi ohnivýma nohama, jenž rozumíš tvorům a rozděluješ je! Velký jsi v Bohu rozpínání a podmanění. Dej se proto na pochod a zjev se! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

Zaklínání Succuby


Celebrant:
nechme se povznášet našimi vášněmi. Ve jménu velké Babylonské děvky a Lilith

a Hecate, naše touhy se naplní. Pan spí, ale mi ho probudíme. Jeho chtivost
slábne, ale mi ji obnovíme.

Celebrant přečte třináctý enochianský klíč:

Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das
cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od
Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

Ó, vy meče Jihu, s očima, jež burcují hněv hříchu, opíjející ty, kteří jsou prázdní. Popatřte! Příslib Satana a Jeho Mocí, jež zvána mezi vámi trpkým bodnutím jedovatého ostnu! Dejte se na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Neboť já jsem služebník téhož, vašeho Boha, pravý uctívač nejvyššího a ne výslovného Krále Pekel.

Celebrant:Volám dcery temnoty, pekelná stvoření radosti, pokušitelky, nymfy, succuby.
To ony probudí jeho touhu.

Celebrant přečte sedmý enochiánský klíč:

Východ je domem nevěstek, pějících chválu v plamenech nejvyššího štěstí, v němž pán temnot otevřel svá ústa. Staly se živými příbytky, v nichž raduje se síla muže. Zdobeny jsou skvělými ornamenty a konají zázraky na všech tvorech. Jejichž království a setrvání jsou Třetím a Čtvrtým silnými věžemi a místy útěchy, stolci rozkoše a setrvání. Ó, vy služebnice rozkoše, dejte se na pochod! Objevte se! Pějte chválu na zemi a mocné mezi námi, neboť proto je této památce dána moc a naše síla roste v tom, kdo nám přináší útěchu.

Za doprovodu odpovídající muziky vylézají succuby z úkrytu ( při velkém počtu účastníků lze za tímto účelem využít rakve) pohyby by měly být smyslné a svůdné. Napijí se z kalichu a tančí okolo Pana, dávají mu pít elixír – Pan pije s chutí. Poté, co tanec dosáhne smyslného vyvrcholení, jedna z tanečnic se vzdálí ze scény. Když se hudba blíží ke konci, pokyne směrem k úkrytu a ostatní tanečnice se k němu rozeběhnou. Pan běží za nimi a je s nimi v úkrytu. Následuje velký úder do gongu.

Všichni: sláva Panovi!

Dvakrát úder do gongu.

Celebrant: Shem ham forash ( účastníci opakují )
Sláva Satanovi ( účastníci opakují ) gong
Sláva Satanovi ( účastníci opakují ) hlasitější gong
Sláva Satanovi ( účastníci opakují ) nejhlasitější gong

Pan vystrčí hlavu zpoza úkrytu, potměšile se podívá úkosem, vyplázne jazyk, zahýbe s ním a řekne:

Pan: Svět bez konce, tělo bez hříchu.

Je slyšet, jak se succuby chichotají v lascivním očekávání, Pan se zašklebí a schová se.

Znesvěcení


Pan si užívá.

Devětkrát zazní gong.

Celebrant: Dokonáno jest!

Propukne veselí a hostina.

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář